تیر آرت 1398


تهران، حافظ، خیابان جامی، شماره ۸۷، واحد ۷
4 تیر - 7 تیر 1398
دربارهی تیرآرت
«تیــرآرت» ابتــکاری از طــرف بخــش خصوصــی بــرای ترویــج هنــر مــدرن و معاصــر ایــران بــا برگــزاری دو رویــداد همزمــان اســت: «آرتفــر
تیــر» و «هفتــهی هنــر تیــر.» «هنــر تیــر،» دو بــار در ســال، فضایــی بــه وجــود مــیآورد و در آن گالری‌هــای داخلــی، مجموعــه‌داران هنــری،
نمایشــگاه‌گردان‌ها، هنرمنــدان و متخصصــان ایــن صنعــت و تماشــاگرانی از گروه‌هــای گوناگــون را کنــار هــم گــرد مــی‌آورد. از هنرمنــدان
جــوان تــا اســتادان مــدرن، از چیدمانهــای شــهری تــا نشســت‌های گروهــی، از دیــدار از کارگاه هنرمنــدان و تورهــای عمومــی و برنامه‌هــای
اختصاصــی، «تیــرآرت» بینــش کاملــی از جهــان پرســرعت هنــر معاصــر ایــران پیــش روی مخاطبــان قــرار می‌دهــد.
آرتفر تیر
هـدف «آرتفـر تیـر» معرفـی خلاق‌تریـن گالریهـای هنـر مـدرن و معاصـر ایـران، شـامل طیـف وسـیعی از رشـته‌های هنـری معاصـر اسـت.
مجموعـه‌داران کارکشـته و علاقه‌منـدان تـازه‌کار می‌تواننـد زیـر یـک سـقف از مجموعـه‌ی وسـیعی از گالری‌هـای ایرانـی بازدیـد کننـد، نشـریات
هنـری را ببیننـد و در نشسـتها شـرکت کننـد.
هفته‌ی هنر تیر
«هفتـهی هنـر تیـر» رویـدادی یکهفتـهای اسـت کـه در تهـران برگـزار میشـود و شـامل نمایشـگاههایی در گالریهـای هنـری، چیدمان‌هـای
هنـر شـهری، نشسـت‌های گروهـی، دیـدار از کارگاه هنرمنـدان و تورهـای عمومـی اسـت. ایـن حرکـت کـه بـرای بـار نخسـت در زمسـتان ۱۳۹۷
برگـزار شـد بـه مخاطبـان داخلـی و خارجـی فرصـت کشـف حوزههـای مختلـف هنـر ایـران و آشـنایی بـا فضاهـای جدیـد را موجـب میشـود تـا
ایـن مخاطبـان بتواننـد بـا هنرمنـدان آشـنا شـده و بـا گـذر از مسـیرهای هنـری طراحیشـده، از شـهر لـذت ببرنـد.