تیر آرت 1399


تهران، حافظ، خیابان جامی، شماره ۸۷، واحد ۷
6 تیر - 17 تیر 1399
تیــرآرت نســخه ی مجــازی آرتفــر تیــر را از ششــم تــا هفدهــم مــرداد ۱۳۹۹برگــزار میکنــد. ایــن ارائــه کــه تلاشــی اســت بــرای یافتــن راهــکاری متناســب بــا شــرایط پیشآمــده در جهــان، بــا همــکاری هجــده گالــری فعــال ایرانــی به وجــود آمــده اســت. شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد کــه بنــا اســت در نســخهی فیزیکــی آرتفرتیــر در مهرمــاه ۱۳۹۹نیــز حضــور داشــته باشــند؛
عبارتنــد از گالریهــای:
آرت‌ســنتر، آریــا، اثــر، الهــه، امــروز، ایرانشــهر، این/جــا، بــاوان، پروژه‌هــای ،۰۰۹۸۲۱دســتان، دلگشــا، راه‌ابریشــم، شــیرین،
طراحــان‌آزاد، محســن، والــی، همــا و هــور.
بــا شــیوع بیمــاری کوویــد- ،۱۹تیــرآرت نیــز همچــون ســایر آرتفرهــای جهــان تصمیــم بــه برگــزاری رویــدادی مجــازی گرفــت. هرچنـد ایـن نـوع نمایـش نمیتوانـد جایگزینـی بـرای نمایـش فیزیکـی آثـار باشـد، امـا میتوانـد گزینـه ای در شـرایط اضطـراری
پیشآمــده و راهــکاری بــرای ارائــهی بین المللــی نمایــش ارائه شــده محســوب شــود. همچنیــن، نســخه ی دیجیتــال میتوانــد
فرصتــی بــرای ارائــه بــه طیــف وســیعتری از مخاطبــان باشــد. از ایــن رو، تیــرآرت در ســال ۱۳۹۸نیــز بـرای بـار نخسـت نســخه ی مجـازی آرت فـر تیـر را تهیـه کـرد و در وب سـایت خـود بـه نمایـش در آورد.
مدلسـازی فضـای برگـزاری ایـن نسـخهی مجـازی، یکـی از بیشـمار سـاختمانهای نیمـه کاره واقـع در منطقـهی شـش شـهرداری
تهـران اسـت کـه سـالها بهشـکل نیمه سـاخته و بـدون کاربـری در مسـاحتی بـزرگ قـرار گرفتـه اسـت. هـدف از انتخـاب ایـن
مـکان، نمایـش پتانسـیل فرهنگی-هنـری چنیـن فضاهایـی بـه مخاطبـان و البتـه مسـئولان فرهنگـی هنـری شـهرداری اسـت.
فضاهایـی در ایـن منطقـه بهطـور خـاص کـه بـا توجـه بـه حضـور گالریهـا، کتابفروشـیها و سـالنهای نمایـش فیلـم و تئاتـر
تبدیـل بـه منطقـهای بـا هویـت فرهنگی-هنـری شـده اسـت