آرت بازل میامی بیچ 2022


میامی، سوئیس | بازل ۴۰۰۵ | مِسه‌پلاتس ۱۰ | ام. سی. اِیچ. نمایشگاه سوئیس (بازل)
10 آذر - 12 آذر 1401
نمایش خصوصی: 8 تا 9 آذر
نمایش عمومی: 10 تا 12 آذر