برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
- £7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,410
6,085 دلار آمریکا
26.5%
آرتچارت | سر در فر از طلا مدنی
سر در فر
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$6,350
49.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 11 اسفند 1402
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 فروردین 1398
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,381 دلار آمریکا
-
£3,000
3,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
6,750 دلار آمریکا
126.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 18 اسفند 1401
آرتچارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 58) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 58)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,080
6,345 دلار آمریکا
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 56) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 56)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,080
6,345 دلار آمریکا
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 52) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 52)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,334
6,663 دلار آمریکا
6.68%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 49) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 49)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,334
6,663 دلار آمریکا
6.68%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402