ساتبیز

حراج های گذشته

حراج عصر هنر معاصر
پاریس
18 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €189,000
198,947 دلار آمریکا
کلکسیون لویک ماله: تنها زمان مشخص خواهد کرد
پاریس
17 فروردین 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €630
692 دلار آمریکا