• بدون عنوان 1389
  • خودکار و جوهر هندی روی مقوا
  • طراحی
  • 200 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
4 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
62.5%
سایر آثار هنری علیرضا دیانی

آرتچارت | بدون عنوان 1 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 1
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان 2 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 2
برآورد
 
قیمت فروش
93.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,490 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,385 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,078 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40.417%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها