21 آذر 1398
برآورد
€2,000
2,223 دلار آمریکا
- €3,000
3,335 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,350
5,948 دلار آمریکا
114%
آرتچارت | چادرها از افروز عمیقی
چادرها
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393