• مجله پلی بوی 1389
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 180 * 50 سانتی متر
  • امضا شده به انگلیسی (پایین راست)، امضا شده و تاریخ خورده 2011 (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
19 فروردین 1393
برآورد
قیمت فروش
0%
سایر آثار هنری بابک بیداریان

آرتچارت | آغوش از بابک بیداریان
آغوش
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,926 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,308 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,846 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+6.25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از نریمان فرخی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,879 دلار آمریکا
-
£4,000
5,173 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,849 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398