آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد
170 * 179.5 سانتی متر
برآورد
€50,000
52,083 دلار آمریکا
-
€70,000
72,917 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 2 آذر 1401

رنگ روغن روی کاغذ، جوهر
71 * 56 سانتی متر
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$282
85.9%
تاریخ حراج
حراج رایت - 21 مهر 1401

رنگ روغن روی کاغذ، جوهر
71 * 56 سانتی متر
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$125
93.75%
تاریخ حراج
حراج رایت - 21 مهر 1401

شماره اثر #180 (فروخته شده)
رنگ روغن روی لینن
152.4 * 122.2 سانتی متر
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
-
£180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 21 مهر 1401

شماره اثر #199 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی کاغذ
68.5 * 93.9 سانتی متر
برآورد
$1,200
-
$2,000
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401

شماره اثر #198 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی کاغذ
68.5 * 93.9 سانتی متر
برآورد
$1,200
-
$2,000
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401

شماره اثر #143 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی تخته
60.9 * 76.2 سانتی متر
برآورد
$1,500
-
$2,500
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401

آبرنگ روی کاغذ
53.9 * 61.5 سانتی متر
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$1,000
100%
فروش در
تاریخ حراج
حراج اِیبل - 14 مهر 1401

آبرنگ روی کاغذ
41.2 * 51.4 سانتی متر
برآورد
$300
-
$500
قیمت فروش
$1,100
175%
فروش در
تاریخ حراج
حراج اِیبل - 14 مهر 1401

رنگ روغن روی لینن
111.8 * 139.7 سانتی متر
برآورد
HK$300,000
38,217 دلار آمریکا
-
HK$500,000
63,694 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
0.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 14 مهر 1401