فروش در - خانه حراج
7 اردیبهشت 1389
برآورد
قیمت فروش
1.5%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 100,959 دلار آمریکا
کمینه برآورد 60,209 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 84,111 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.76%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ل ج + ک و از حسین زنده رودی
ل ج + ک و
برآورد
€70,000
85,533 دلار آمریکا
-
€100,000
122,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
€62,500
76,369 دلار آمریکا
26.471%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
17.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387