جمیل کمانگر

ایران | 1327
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,555 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,796 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,591 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+104%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها