• بدون عنوان 1347
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشیخط
  • 85 * 60 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
184.706%
آرتچارت | بسم الله الرحمن‌ الرحیم از محمد احصایی
بسم الله الرحمن‌ الرحیم
برآورد
 
قیمت فروش
4.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 فروردین 1397
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
225%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
67.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آبان 1389