فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1392
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری غزاله هدایت

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها