آرتچارت | سمت پنهان از سهند حسامیان
سمت پنهان
برآورد
$40,000
-
$40,000
فروش در
تاریخ حراج
ساوت ساوت - 17 اسفند 1399
آرتچارت | رئیس از علیرضا معصومی
رئیس
برآورد
 
قیمت فروش
21.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | موشک 3 از شاهپور پویان
موشک 3
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا آستانه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
34.783%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391