تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

بازگشت رضا موتوری - ایرانشهر
12 آذر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,981 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,108 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,802 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-0.98%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023