سایر آثار هنری لیلا خرازی پاکدل

آثار هنری مشابه

آرتچارت | هیچ در قفس از پرویز تناولی
هیچ در قفس
برآورد
 
قیمت فروش
13.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرتچارت | 1) Heech in Cage; 2) Hand of the Mountain Carver II; 3) Heech on Chair; 4) Heech از پرویز تناولی
1) هیچ در قفس؛ 2) دست کوه‌کَن 2؛ 3) هیچ روی صندلی؛ 4) هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
105.357%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | 1) Heech in Cage; 2) Hand of the Mountain Carver II; 3) Heech on Chair; 4) Heech از پرویز تناولی
1) هیچ در قفس؛ 2) دست کوه‌کَن 2؛ 3) هیچ روی صندلی؛ 4) هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
105.357%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395