• زنی نشسته و به صندلی تکیه داده است 1299 - 1308
  • طراحی
  • 10 * 15.5 سانتی متر
برآورد
£3,000
4,116 دلار آمریکا
- £5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,013
9,621 دلار آمریکا
75.313%

اثر هنری وجود ندارد