• بدون عنوان 1356
  • رنگ روغن روی آلومینیوم روی بوم
  • نقاشی
  • 200 * 230 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی و تاریخ خوردخ 78 (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
246.25%
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
342%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | کلِّه الماس از فرهاد مشیری
کلِّه الماس
برآورد
 
قیمت فروش
0.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1387
آرتچارت | بدون عنوان از فرهاد مشیری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
107.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | بدون عنوان از فرهاد مشیری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
26.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرتچارت | بدون عنوان از فرهاد مشیری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | پرتره‌ی اِریس کلِرت از منوچهر یکتایی
پرتره‌ی اِریس کلِرت
برآورد
 
قیمت فروش
204.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1394