• گودال‌های نفیس 1390
  • آینه، پلکسی‌گلس و ترکیب مواد
  • مجسمه
  • 32 * 32 * 232 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 12
  • نسخه 2
سایر آثار هنری مهدی نبوی

آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1392
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,298 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,106 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,998 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.51%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2012 - 2016
عملکرد در برابر برآوردها
2012 - 2016
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2012 - 2016
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مقدمه از عبدالرضا قماشچی
مقدمه
برآورد
 
قیمت فروش
52.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | گودال‌های نفیس از مهدی نبوی
گودال‌های نفیس
برآورد
 
قیمت فروش
46.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391