تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,375 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-8.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها