محمد غزالی

ایران | 1359
مقایسه
نمایشگاه های گذشته

نقطه‌ی گریز
نمایشگاه گروهی
16 اردیبهشت - 7 مرداد 1401
فتوژنیک
تهران
نمایشگاه گروهی
21 آذر - 9 دی 1399
بد و بدتر
تهران
نمایشگاه انفرادی
3 شهریور - 13 مهر 1396
تهران کمی متمایل به راست
تهران
نمایشگاه انفرادی
20 اردیبهشت - 9 خرداد 1392
جایی که سرهای نامدار آرام می گیرند
تهران
نمایشگاه انفرادی
2 اردیبهشت - 21 اردیبهشت 1390