فروش در - خانه حراج
22 آبان 1396
برآورد
قیمت فروش
55%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,347 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,863 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,484 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-11.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها