تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

خرابه های مدور - اثر
16 تیر 1391
آثار هنری مشابه

آرتچارت | لایه‌ی آغازین از گلناز کیانی
لایه‌ی آغازین
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$2,000
71.429%
تاریخ حراج
حراج فرست بید - 10 تیر 1403
آرتچارت | لایه‌ی آغازین از گلناز کیانی
لایه‌ی آغازین
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$2,250
67.857%
تاریخ حراج
حراج فرست بید - 10 تیر 1403
آرتچارت | لایه‌ی آغازین از کامران خاورانی
لایه‌ی آغازین
برآورد
$6,000
-
$8,000
تاریخ حراج
حراج فرست بید - 10 تیر 1403