آرتچارت | هرکول از قدرت الله عاقلی
هرکول
برآورد
 
قیمت فروش
76%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | زن و زنگوله از ژازه تباتبایی
زن و زنگوله
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392