فروش در - خانه حراج
28 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
28.571%
سایر آثار هنری صادق بریرانی

آرتچارت | خوش‌نویسی از صادق بریرانی
خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 342 دلار آمریکا
کمینه برآورد 411 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 548 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-28.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خوش‌نویسی از صادق بریرانی
خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389