• در شب 1373
  • etching with gold leaf, framed
  • چاپ
  • 7.5 * 22 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 25
  • نسخه 3
  • امضا شده Samira Abbassy، تیتر خورده Into the night و شماره خورده 3/25
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£128
159 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری سمیرا عباسی

آرتچارت | تشییع جنازه‌ی آیت الله از سمیرا عباسی
تشییع جنازه‌ی آیت الله
برآورد
£100
138 دلار آمریکا
-
£200
276 دلار آمریکا
قیمت فروش
£475
657 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | ایکاروس از سمیرا عباسی
ایکاروس
برآورد
£100
139 دلار آمریکا
-
£150
208 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50
69 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
سوردرز - 25 تیر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 295 دلار آمریکا
کمینه برآورد 139 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 242 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+78.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها