آرتچارت | آینده مشترک از مهدی قدیانلو
آینده مشترک
برآورد
£500
627 دلار آمریکا
-
£800
1,003 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,195 دلار آمریکا
169.231%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 اردیبهشت 1401
آرتچارت | آینده مشترک از مهدی قدیانلو
آینده مشترک
برآورد
£500
627 دلار آمریکا
-
£800
1,003 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,195 دلار آمریکا
169.231%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 اردیبهشت 1401
آرتچارت | مقدمه‌ای برای ماندن از مهدی قدیانلو
مقدمه‌ای برای ماندن
برآورد
£300
400 دلار آمریکا
-
£500
667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£938
1,251 دلار آمریکا
134.5%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 19 آذر 1399
آرتچارت | مقدمه‌ای برای ماندن از مهدی قدیانلو
مقدمه‌ای برای ماندن
برآورد
£300
400 دلار آمریکا
-
£500
667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£938
1,251 دلار آمریکا
134.5%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 19 آذر 1399
آرتچارت | مقدمه‌ای برای ماندن از مهدی قدیانلو
مقدمه‌ای برای ماندن
برآورد
£300
400 دلار آمریکا
-
£500
667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£938
1,251 دلار آمریکا
134.5%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 19 آذر 1399
آرتچارت | منطق متافیزیک از مهدی قدیانلو
منطق متافیزیک
برآورد
£800
1,000 دلار آمریکا
-
£1,000
1,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£600
750 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 4 تیر 1399
آرتچارت | نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی از افشین پیر هاشمی
نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | دودمان از افشین پیر هاشمی
دودمان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اسفند 1392
آرتچارت | شاهزاده ثریا، دومین همسر شاه ایران از نیما بهنود
شاهزاده ثریا، دومین همسر شاه ایران
برآورد
£1,000
1,190 دلار آمریکا
-
£1,500
1,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,400
2,857 دلار آمریکا
92%
تاریخ حراج
درویتس و بلومزبری 1759 - 25 آبان 1401