فروش در - خانه حراج
8 آذر 1396
برآورد
قیمت فروش
77.083%
آرتچارت | زنی در حال استراحت روی صندلی از محمود سبزی
زنی در حال استراحت روی صندلی
برآورد
$300
-
$500
قیمت فروش
$175
56.25%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 23 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از محمود سبزی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 مهر 1397