• سوفیا لورن 1386
  • عکس رنگی
  • عکاسی
  • 46.5 * 68 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3
  • نسخه 2
  • امضا شده "و. شریفیان"، تاریخ خورده 2008 و شماره نسخه خورده 2/3 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
2 آبان 1388
برآورد
قیمت فروش
59.375%
سایر آثار هنری وحید شریفیان

آرتچارت | سوفیا لورن از وحید شریفیان
سوفیا لورن
برآورد
 
قیمت فروش
43.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,808 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,045 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,343 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.438%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سوفیا لورن از وحید شریفیان
سوفیا لورن
برآورد
 
قیمت فروش
43.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | انحناهای بدن از صادق تیرافکن
انحناهای بدن
برآورد
 
قیمت فروش
32.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | Untitled from Digital Memories از فرشید مثقالی
Untitled from Digital Memories
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آذر 1387