حراج روز دوم آپریل: آثار هنری مهم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $20,400
بیشینه برآورد $31,100
مجموع فروش $9,750
میانگین ارزش آثار $1,625
هنرمندان 4
آثار هنری 7
آثار هنری فروخته شده 6
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش ژانویه روز دوم، هنرهای زیبا و هنر آسیا
7 بهمن 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $14,875
روز اول، سپتامبر: آثار هنری مهم
31 شهریور 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,313
روز دوم: جواهرات زیبا با کلکسیونی از هنر مدرن و معاصر زیبا
27 تیر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $375