حراج ریوِر

سنت پاول | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

هنرهای زیبا، اثاثیه و آثار کلکسیونی
سنت پاول
6 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,700
روز دوم آپریل: آثار هنری مهم
8 اردیبهشت 1401
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $9,750