حراج ریوِر

سنت پاول | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

ژانویه روز 2- هنر پساجنگ و معاصر
سنت پاول
5 بهمن 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $400
هنرهای زیبا، اثاثیه و آثار کلکسیونی
سنت پاول
6 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,700