Revere Auctions

حراج های گذشته

روز دوم آپریل: آثار هنری مهم
8 اردیبهشت 1401
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $9,750
فروش ژانویه روز دوم، هنرهای زیبا و هنر آسیا
7 بهمن 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $14,875