حراج Day Editions Including Works on Paper


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,000
بیشینه برآورد $6,000
مجموع فروش $6,000
میانگین ارزش آثار $6,000
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نسخه‌ها و کارهای روی کاغذ
نیویورک
26 بهمن 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,350
عکس‌ها
نیویورک
19 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
اکنون جدید
نیویورک
5 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $29,210