حراج عکاسی


  • کَمبی میلان
  • 27 آذر 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €3,400
4,164 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €4,600
5,633 دلار آمریکا
مجموع فروش €3,468
4,247 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €1,156
1,416 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکاسی و نسخه‌ها
میلان
24 آذر 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی و هنر مدرن و معاصر
میلان
16 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
اِکلکتیکا،‌ خانه‌ی طراح نیکولو کاستلینی بالدیسرا
میلان
16 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €715
728 دلار آمریکا