حراج پنجاه‌و دومین حراج اس‌.بی‌.آی. - خرید تابستانی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد ¥50,000
360 دلار آمریکا
بیشینه برآورد ¥100,000
720 دلار آمریکا
مجموع فروش ¥92,000
663 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار ¥92,000
663 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن
5 مرداد 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها ¥195,000
1,795 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
13 بهمن 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها ¥253,000
2,313 دلار آمریکا
Modern And Contemporary Art
15 آبان 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها ¥0
0 دلار آمریکا