حراج مجسمه، هنر معاصر، هنر آفریقایی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,500
2,841 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €3,500
3,977 دلار آمریکا
مجموع فروش €3,500
3,977 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €1,750
1,989 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
19 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Sculptures
7 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €8,500
10,119 دلار آمریکا
اموال رائول-ژان مولن (1934-2014)
20 بهمن 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €14,700
18,008 دلار آمریکا