حراج هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $30
بیشینه برآورد $30
مجموع فروش $1,275
میانگین ارزش آثار $425
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر زیبا، آنتیک و کلکسیونی
26 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $2,700
آثار آنتیک، هنرهای زیبا و اجناس کلکسیونی
21 آبان 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,250
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
2 مهر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,300