حراج هنرهای زیبا - نقاشی و مجسمه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $400
بیشینه برآورد $600
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی‌ها و مجسمه‌های زیبا
بوستون
8 بهمن 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
چاپ‌ها و نقاشی‌های اروپایی و آمریکایی
بوستون
25 اردیبهشت 1388
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $2,840
هنر مدرن، معاصر و انتزاعی
14 مرداد 1403
$10 - $200

برآورد فروش