حراج گنجینه‌ی اموال


7 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
91.4 * 121.9 سانتی متر
برآورد
$500
-
$1,000
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 23 شهریور 1402

گواش روی کاغذ
17.7 * 22.8 سانتی متر
برآورد
$400
-
$600
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 23 شهریور 1402

شماره اثر #539 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
91.4 * 121.9 سانتی متر
برآورد
$500
-
$1,000
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 23 شهریور 1402

رنگ روغن روی بوم
91.4 * 121.9 سانتی متر
برآورد
$500
-
$1,000
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 23 شهریور 1402

رنگ روغن روی بوم
76.2 * 101.6 سانتی متر
برآورد
$500
-
$1,000
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 23 شهریور 1402

شماره اثر #542 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
76.2 * 101.6 سانتی متر
برآورد
$400
-
$600
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 23 شهریور 1402

رنگ روغن روی بوم
76.2 * 101.6 سانتی متر
برآورد
$500
-
$1,000
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 23 شهریور 1402