حراج International Fine & Decorative Art Auction


  • شاپیرو نیویورک
  • 27 شهریور 1395
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,000
بیشینه برآورد $3,000
مجموع فروش $8,125
میانگین ارزش آثار $8,125
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

International Fine & Decorative Art Auction
نیویورک
26 مهر 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $4,225
هنر زیبا و دکوراتیو و جواهر
9 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنرهای زیبا و عتیقجات اروپایی، آسیایی و آمریکایی
11 آبان 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $780