شاپیرو

مقایسه
حراج های گذشته

هنر زیبا
نیویورک
24 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $3,750
هنر زیبا و دکوراتیو و جواهر
9 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0