حراج چشم التقاطی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €18,000
19,005 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €25,000
26,396 دلار آمریکا
مجموع فروش €50,000
52,793 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €50,000
52,793 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
16 فروردین 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,400
2,618 دلار آمریکا
رابرت ویلیام بروک
3 آبان 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €8,005
7,972 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
19 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €26,240
27,853 دلار آمریکا