حراج حروف: هنر جهان


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,071,000
بیشینه برآورد $1,523,000
مجموع فروش $2,312,125
میانگین ارزش آثار $110,101
هنرمندان 21
آثار هنری 27
آثار هنری فروخته شده 21
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر / دوحه
دوحه
1 اردیبهشت 1394
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها $955,250
هنر معاصر / دوحه
دوحه
21 مهر 1393
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,681,625
هنر معاصر/دوحه
دوحه
2 اردیبهشت 1392
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,246,750