حراج Modern Renaissance: A Cross-Category Sale


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £350,000
488,213 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £450,000
627,703 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

احتکار کننده - بخش سوم
لندن
30 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £52,920
70,028 دلار آمریکا
هنر معاصر
لندن
25 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,080
13,433 دلار آمریکا
گردآوری شده ‌های معاصر
لندن
19 آبان 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا