حراج این نیز بگذرد


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $218,500
بیشینه برآورد $320,000
مجموع فروش $111,625
میانگین ارزش آثار $13,953
هنرمندان 10
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 8
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

بدون مرز: دبی
دبی
22 آبان 1396
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,524,380
آکشن معاصر روز
نیویورک
25 اردیبهشت 1403
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $231,140
خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
6 اردیبهشت 1403
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,725,676
2,166,411 دلار آمریکا