حراج Modern & Contemporary Prints and Multiples


  • هریتج نیویورک
  • 4 خرداد 1395
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,000
بیشینه برآورد $5,000
مجموع فروش $2,750
میانگین ارزش آثار $2,750
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن
نیویورک
13 اردیبهشت 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر در دسترس
دالاس
5 تیر 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $2,625
هنر شهری
دالاس
16 آذر 1402
مجموع فروش ها $0