حراج اکنون جدید


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $21,000
بیشینه برآورد $30,000
مجموع فروش $29,210
میانگین ارزش آثار $9,737
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نسخه‌ها و کارهای روی کاغذ
نیویورک
26 بهمن 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,350
عکس‌ها
نیویورک
19 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم، نشست بعد از ظهر
نیویورک
26 اردیبهشت 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $114,300