حراج مجموعه‌های پرمیِر: هنر و تزئینات داخلی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,000
بیشینه برآورد $5,000
مجموع فروش $9,000
میانگین ارزش آثار $9,000
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر 20/21 : نسخه‌ LA
9 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $12,873
حراج هفتگی
لس آنجلس
14 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $2,100
آثار استثنائی هنر مدرن و میراث کالیفرنیا
لس آنجلس
3 مهر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $4,750