حراج حراج تابستان


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €800
840 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,000
1,050 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر بلژیکی - هنر معاصر
25 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج کریسمس
24 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و دیزاین
27 آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,940
5,614 دلار آمریکا