حراج آثار مدرن بریتانیا و هنر قرن بیستم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £300
281 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £500
468 دلار آمریکا
مجموع فروش £300
281 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £300
281 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن بیستم و مدرن بریتانیا
5 شهریور 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,800
2,375 دلار آمریکا
هنر معاصر و قرن بیستم
13 خرداد 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £4,200
6,539 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,960
2,786 دلار آمریکا