حراج هنر مدرن و معاصر


35 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #297 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
134 * 100 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
34.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم
78.5 * 46.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

شماره اثر #296 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
70 * 90 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

شماره اثر #315 (فروخته شده)
اکریلیک و کریستال اکلیلی سیاه روی بوم
200 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
385.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

اکریلیک روی بوم
200 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
83.529%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

برنز
106 سانتی متر
3/6
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

photographic print on canvas laid down on board
177.8 * 88.9 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

اکریلیک روی بوم
140 * 140 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

گواش روی مقوا
76 * 76 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385

oil on canvas with 22 karat gold leaf
100.5 * 100.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385